Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

EccBIM – najlepsze, sprawdzone rozwiązania

eccbim logo

USŁUGI 

Realizując  swoje cele statutowe EccBIM skupia w swoich zespołach eksperckich praktyków BIM pracujacych w Polsce i za granicą.  Doświadczeni koordynatorzy BIM, menedżerowie BIM, menedżerowie informacji, wdrożeniowcy i wykładowcy tworzą multidyscyplinarny zespół realizujący różnorodne usługi z zakresu wdrożenia czy stosowania metodyki BIM. Nasi eksperci współtworzą BIM Standard PL  uczestniczą w pracach Grupy roboczej ds. BIM przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Komitetu Technicznego Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa przy Ministerstwie Infrastruktury


USŁUGI WDROŻENIA BIM

Realizujemy wsparcie wdrożeniowe dla firm i instytucji publicznych wprowadzających metodykę BIM. Wspieramy wdrożenia BIM u wszystkich stron procesu inwestycyjnego: zamawiającego, projektanta, wykonawcy czy inżyniera kontraktu,

Wykorzystujemy najlepsze praktyki, sprawdzone na rzeczywistych projektach przez współpracujących z nami Ekspertów. 

Zakres usług wdrożeniowych:

  • audyty organizacji pod kątem dojrzałości BIM,
  • opracowanie strategii cyfryzacji organizacji,
  • doradztwo i konsulting wdrożeniowy BIM,
  • opracowanie dokumentów wewnętrznych organizacji związanych z metodyką BIM,
  • indywidulane szkolenie dot. stosowania metodyki BIM dostosowane do profilu i poziomu dojrzałości BIM organizacji,
  • wdrożenie platform cyfrowych typu Common Data Environement.

USŁUGI PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z WYMOGIEM STOSOWANIA BIM 

Wspieramy zmawiających publicznych i prywatnych w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia obejmujących stosowanie metodyki BIM. Specjalizujemy się w zamówieniach publicznych z wymogiem stosowania metodyki BIM.

Zakres usług przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia z wymogiem BIM:

  • konsulting w zakresie przygotowania postępowań na wybór projektanta, wykonawcy lub inżyniera kontraktu obejmujący również przygotowanie dokumentów BIM (SWZ-EIR, warunki uczestnictwa, pozacenowe kryteria ofert);
  • weryfikacja dokumentów procesu wyboru projektanta, wykonawcy lub inżyniera kontraktu (SWZ-EIR, warunki uczestnictwa, pozacenowe kryteria ofert) pod kątem ryzyka  postępowań odwoławczych w KIO;
  • weryfikacja kompetencji BIM oferentów – przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów praktycznych kompetencji BIM zgodnie z wymogami Pzp. 

USŁUGI SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA ZAMAWIAJĄCEGO PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI W METODYCE BIM

  • weryfikacja poprawności modeli BIM w zakresie zgodności z wymaganiami metodyki BIM i/lub zgodności z EIR, BEP czy dokumentacją 2D – szczegółowe raporty zgodności.