Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

EccBIM – CERTYFIKACJA

CERTYFIKACJA

 

Dlaczego na rynku polskim potrzebna jest certyfikacja inżynierów pracujących w BIM?

EccBIM (Europejskie Centrum Certyfikacji BIM) zgodnie z celami statutowymi wspiera i animuje standaryzację BIM w Polsce.

Skupiamy czołowych ekspertów (praktyków, wdrożeniowców i wykładowców), dlatego jesteśmy kluczowym uczestnikiem wielu inicjatyw związanych ze standaryzacją BIM.

Ważnym ogniwem Standardu są ludzie, dlatego istotną inicjatywą jest unifikacja  kompetencji inżynierów pracujących w projektach BIM-owych. Do chwili obecnej w Polsce od strony prawnej (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji) nie istnieją zawody/role związane z BIM, choć patrząc na rynek usług budowlanych – te role funkcjonują.  Wychodząc naprzeciw potrzebom branży –  uruchamiamy certyfikację kompetencji „bimujących” praktyków. 

Certyfikacja  dotyczy następujących ról:

BIM KoordynatorBIM Koordynator –  termin najbliższego egzaminu certyfikującego  24 września 2020r                   AGH KRAKÓW
BIM Manager –  Start – 2020 roku. Informacje wkrótce.

                              

                                


CERTYFIKACJA BIM KOORDYNATOR

Kim jest BIM Koordynator?

Bim Koordynator to osoba z “przeszłością” modelera BIM, która posiadła dodatkowe kompetencje pozwalające skutecznie integrować modele branżowe w celu uzyskania prawidłowo skoordynowanego modelu BIM, będącego spójną bazą danych o projektowanym i/lub realizowanym obiekcie, odpowiadającą wymaganiom zamawiającego.

BIM Koordynator sprawnie posługuje się narzędziami do integracji, weryfikacji i analizy  modeli informacyjnych. Do jego zadań należy m.in. organizacja bieżącej pracy zespołu, sprawdzanie poprawności modeli, raportowanie kolizji, weryfikacja zgodności modeli z określonymi standardami, a także, w razie potrzeby, doprecyzowywanie stosowanych standardów w oparciu o bieżące potrzeby.

Co daje posiadanie certyfikatu BIM Koordynator?

Osobie certyfikowanej:

 • Potwierdza gotowość do pełnienia funkcji BIM Koordynatora,
 • Unifikuje i ugruntowuje podejście do BIM jako procesu ale i metodyki działania
 • Daje możliwość konfrontacji wiedzy z najlepszymi specjalistami BIM na polskim rynku

Organizacji, która realizuje projekty BIM-owe:

 • Możliwość obiektywnego potwierdzenia kompetencji pracowników zajmujących się koordynacją pracy na modelach informacyjnych
 • Zapewnienie wymaganej jakości oraz usprawnienie pracy na modelach informacyjnych w oparciu o usystematyzowaną wiedzę certyfikowanego BIM Koordynatora

Dla kogo jest certyfikacja BIM Koordynator?

Certyfikacja dedykowana jest profesjonalistom, praktykom BIM, którzy na co dzień wykorzystują poszczególne elementy metodyki BIM w realizacji projektów zarówno w roli Zamawiającego/Inwestora jak również jako Projektant, Wykonawca czy też Zarządca/ Administrator/ Facility Manager konkretnego obiektu budowlanego (kubatura, projekty inżynieryjne, kolejowe) lub portfela projektów.

Kryteria wstępne:

Osoba przystępująca do certyfikacji zobowiązana jest udokumentować spełnienie następujących wymagań wstępnych:

WYKSZTAŁCENIE:

 • Inżynier kierunku powiązanego z budownictwem (inżynieria lądowa, inżynieria środowiska, geodezja, architektura i pokrewne)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Minimum 1 rok pracy w oparciu o modele informacyjne BIM
 • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie projektowania, realizacji bądź obsługi inwestycji budowlanych
 • Udział w projektowaniu, realizacji, bądź obsłudze co najmniej jednej inwestycji, której koszt realizacji wynosił co najmniej 15 mln PLN.

Osoba przystępująca do certyfikacji powinna posiadać poniższe UMIEJĘTNOŚCI/ KOMPETENCJE:

 • Sprawnie modeluje w wybranym oprogramowaniu klasy BIM –  rok pracy na wybranym oprogramowaniu (min. 1500 godzin). 
 • Zna i stosuje standardy w zakresie tworzenia i koordynacji modeli informacyjnych oraz metodyki (w szczególności  ISO19650)
 • Koordynuje stosowanie BIM w bieżącej pracy zespołu projektowego.
 • Wspiera zespół projektowy w tworzeniu modeli BIM.
 • Sprawnie wykrywa, grupuje oraz komunikuje zespołowi kolizje oraz braki informacyjnie w modelach BIM.
 • Przygotowuje modele BIM do wydania na etapie poszczególnych kamieni milowych.
 • Przygotowuje modele BIM jako źródło informacji do tworzenia dokumentacji projektowej.  
 • Poprawnie eksportuje pliki w formatach neutralnych (otwartych) ze środowiska natywnego oprogramowania. 
 • Sprawnie integruje modele BIM oraz inne źródła informacji (karty katalogowe, rysunki 2D, zestawienia, itp.) w celu stworzenia spójnej bazy danych.
 • Rozumie i potrafi stosować wytyczne zawarte w dokumentacji powiązanej z metodyką BIM (w szczególności  EIR i BEP ) oraz potrafi wskazać poprawne i błędne zapisy tych dokumentów dotyczące modelowania i koordynacji modeli BIM. 
 • Potrafi przygotować modele BIM tak, aby umożliwiały osiągnięcie celów wyznaczonych w BEP.
 • Potrafi sprawdzić poprawność przepływu informacji poprzez środowisko CDE.

Przebieg procesu certyfikacji:

Etap 1. Ocena formalna dokumentacji przesłanej przez kandydata zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.

Egzamin certyfikacyjny przed asesorami EccBIM obejmuje:
Etap 2. Część teoretyczna – test wiedzy i kompetencji,
Etap 3. Część praktyczna – sprawdza umiejętność pracy koordynatorskiej na zadanym modelu/modelach BIM.

Egzamin trwa 5. godzin i odbywa się stacjonarnie. 
Egzamin obywa się w języku polskim.

Jak przygotować się do certyfikacji?

Do certyfikacji można przystąpić na bazie własnego doświadczenia i zdobytych kompetencji, jednak rekomendujemy przed egzaminem kurs BIM Koordynator – przygotowanie do certyfikacji EccBIM realizowany przez Grupę ODITK – partnera szkoleniowego EccBIM. Obejmuje on wszystkie zagadnienia, które stanowią przedmiot egzaminu. Kurs porządkuje posiadaną wiedzę i potwierdza gotowość do przystąpienia do certyfikacji. 

Jak zgłosić się na egzamin certyfikacyjny?

Zgłoszenia można dokonać przez stronę EccBIM – formularz zgłoszeniowy 

Koszt egzaminu – 1 500 PLN netto/osoba

Regulamin Certyfikacji Koordynatorów BIM

Uczestnicy kursu BIM Koordynator – przygotowanie do certyfikacji eccBIM mogą też zgłosić się na egzamin certyfikacyjny przez stronę www.oditk.pl.

Udział w kursie upoważnia do skorzystania w ciągu 6 m-cy od zakończenia kursu, z 25% rabatu na egzamin certyfikacyjny.

certyfikaty, ecc bim, szkolenia , certyfikowane , bim